Over ons

Onze school

Elk kind is uniek. Hiermee houden we ook rekening. Van belang is dat elk kind met zijn eigen capaciteiten en zijn eigen mogelijkheden in zijn ontwikkeling optimaal wordt begeleid en plezier heeft in leren (er uithalen wat er inzit!). Dit betekent dat er naast aandacht voor cognitieve vakken en opbrengstgericht werken, specifieke aandacht is voor individuele leerlijnen, zelfstandig werken en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

De kwaliteit van ons onderwijs berust op:

- de leerkrachten;

- de didactiek;

- de gebruikte methodes;

- de zorgstructuur van de school.

De leerkrachten

De kwaliteit van het onderwijs hangt in grote mate af van de mensen die direct met de kinderen werken. Zij volgen nascholingscursussen, hebben regelmatig overleg met hun parallel en met de andere teamleden, participeren in de teamvergaderingen en houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Didactiek: hoe verzorgen wij ons onderwijs?

Wij hebben gekozen om onze lessen te geven volgens het Directe instructiemodel. Het Directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is in het Directe instructiemodel rekening mee gehouden.

De methodes

De laatste schooljaren zijn er veel nieuwe methodes over de hele school ingevoerd.

De zorgstructuur

De ontwikkeling van een kind wordt in de gaten gehouden door middel van toetsen en observaties. Resultaten van deze toetsen en/of observaties worden met de intern begeleider, de taal- en rekencoördinator van de school besproken. Als uit de toetsen en/of observaties blijkt dat kinderen met bepaalde onderdelen moeite hebben, zal de leerkracht binnen de groep maatregelen nemen. Te denken valt aan een extra uitleg, extra oefenstof, een uitleg in een kleinere groep. Als blijkt dat de extra zorg die de leerkracht gegeven heeft niet voldoende effect heeft gehad, zal de intern begeleider van onze school verder gaan met onderzoek en eventueel de hulp van EOZ inschakelen.