Ondersteuning en begeleiding

RT rekenen en taal

Op onze school werken we met een RT-er voor rekenen en een RT-er voor taal. Leerlingen uit groep 4 t/m 8 die op bepaalde onderdelen uitvallen krijgen ondersteuning van de RT leerkracht. Dit wordt in de vorm van een verkorte handelingsplan gegeven voor een duur van maximaal 6 weken.

Als blijkt dat de extra zorg die de leerkracht en de RT-er gegeven heeft niet voldoende effect heeft gehad, zal de intern begeleider van onze school verder gaan met onderzoek. Wanneer de school niet achter de oorzaken van het leer- en/of gedragsprobleem kan komen, wordt er dan hulp ingeroepen vanuit E.O.Z. (Expertisecentrum Onderwijszorg Bonaire). Dit is een groep deskundigen die het probleem bestuderen en advies geven aan de school.

Deze stappen worden natuurlijk nooit zonder uw schriftelijke toestemming ondernomen. U bent als ouder(s)/ verzorger(s) altijd betrokken bij de gang van zaken. De school vindt het dan ook erg belangrijk dat u met ons meedenkt in het belang van uw kind.