Flamingoklas

Stichting Birgen Maria Onderwijs biedt vanaf het schooljaar 2023-2024 passend onderwijs voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen op de scholen zelf. Er zijn 2 bovenschoolse HB-specialisten aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het lesaanbod en de begeleiding van deze specifieke doelgroep. De plusklas heet vanaf augustus 2023 Flamingoklas. Elke school binnen onze stichting heeft een eigen Flamingoklas. De Flamingoklas is er voor leerlingen van groep 3 tot en met 8. De kinderen worden 1x per week uit de klas gehaald voor extra begeleiding.

Levelwerk

De kinderen van de Flamingoklas werken onder andere met ‘Levelwerk’. Dit is een leerlijn voor intelligente en (hoog-)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Jan Kuipers, expert op het gebied van hoogbegaafdheid, ontwikkelde de leerlijn. Hij streeft naar integratie met een passend leerstofaanbod op de eigen basisschool. Levelwerk staat los van de andere methodes. De leerling werk feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn

Projecten

Gedurende het jaar worden er verschillende projecten aangeboden. Leerlingen werken binnen een bepaald thema aan diverse onderzoeksvragen. De thema’s die centraal staan zijn divers; programmeren, wetenschap en techniek, dieren, sport, leren leren, etc. Aan deze projecten worden doelen gekoppeld die in relatie staan met de executieve functies en de mindset. Daarnaast wordt bij elk project de onderzoekende houding van de leerlingen, het kritisch, analytisch, evaluatief en creërend denken gestimuleerd.